ŚWIAT
GIER
PLANSZOWYCH
Powrót

Mocarstwa na wspieram.to

Data: 2017-09-12 Marcin Korzeniecki

Gra strategiczno losowa tworzona przez 20 lat przez pasjonatów czeka na wydanie na portalu wspracia społecznościowego. Mocarstwa odworowują wojny prowadzone w XVIII wiecznej Europie.

MOCARSTWA to gra strategiczno-losowa z elementami gospodarki, której akcja rozgrywa się w XVIII-wiecznej Europie. Wprowadza nas w realia polityczno-gospodarcze tamtego okresu, pozwalając wcielić się we władcę jednego z dziewięciu mocarstw: Polski, Francji, Hiszpanii, Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Rosji lub Imperium Osmańskiego. Jako władca absolutny, gracz może dowodzić armią, rozwijać swoje mocarstwo gospodarczo oraz prowadzić negocjacje polityczne z pozostałymi graczami. Celem jest zdobycie kontroli nad większością Europy. 

 

 

Gra rozgrywa się na mapie politycznej XVIII-wiecznej Europy wraz z północną częścią Afryki. Mapa będzie obrazowała aktualną sytuację militarną, umocnienia, okręty oraz dostępność zasobów. W prawym górnym rogu mapy znajduje się tzw. Koło Stolicy, czyli plansza przedstawiająca sytuację gospodarczo-ekonomiczną graczy oraz akcje, potencjalnie możliwe do przeprowadzenia akcje w tym zakresie. 

Grę można rozgrywać według jednego z 3 wariantów rozgrywki, scenariusza, kampanii lub pełnej rozgrywki.

W trakcie rozgrywki gracze kolejno wykonują swoje tury, które składają się z dwóch faz, Fazy Militarnej i Fazy Gospodarczej, a w przypadku scenariuszy tylko z Fazy Militarnej. Po zakończeniu tur wszystkich graczy następuje Faza Oddziałów Niezależnych, które odgrywają w naszej grze bardzo ważną rolę dodatkowego gracza (tzw. bota). 

 

 

Faza Militarna
Podczas Fazy Militarnej gracz może wykonać jedną akcję każdym ze swoich oddziałów na mapie (ruch lub atak). W przypadku, gdy w sąsiadującej prowincji znajduje się oddział innego gracza lub oddział niezależny, gracz może próbować przejąć tę prowincję wykonując swoim oddziałem  Pozostałymi oddziałami, które w danej turze nie wykonały ataku, gracz może wykonać ruch, przesuwając do sąsiadującej i niezajętej przez innego gracza lub oddziały niezależne prowincji. Wyjątkiem jest kawaleria, która może w jednej Fazie Militarnej poruszyć się o dwie prowincje, pod warunkiem, że prowincja przez którą przejeżdża nie jest zajęta przez oddział innego gracza, niezależny lub 3 własne oddziały. W tej fazie można także żeglować swoimi okrętami.

 

 

Faza Gospodarcza
Rozpoczyna ją rzut specjalną drewnianą Kostką Władzy z symbolami koron i kluczy. Swój pion w Kole Stolicy należy ustawić w polu Ministerstwa Rolnictwa (oznaczonym cyfrą I) i ustawić w odległości od środka koła zgodnej z uzyskanym na Kostce Władzy wynikiem (1 klucz - podkomorzy, 2 klucze - kasztelan, 1 korona - kanclerz, 2 korony - marszałek). Wynik ten określa poziom kontroli gospodarczej gracza w danej turze. Im dalej od środka koła, tym większe możliwości otwierają się przed graczem. W kolejnych turach gracze poruszają pionami na pola kolejnych Ministerstw (oznaczonych cyframi rzymskimi od I do VI), uwzględniając poziom kontroli uzyskany przez rzut Kostką Władzy. 

I. Ministerstwo Rolnictwa - zbiory zasobów Zboża i Drewna
II. Ministerstwo Gospodarki - zbiory zasobów Rudy Metali i Towarów
III. Ministerstwo Handlu - sprzedaż nadwyżki zasobów
IV. Ministerstwo Finansów - zebranie podatków, wypłata żołdu oraz dodatkowe opłaty
V. Ministerstwo Budownictwa - budowanie umocnień oraz okrętów
VI. Ministerstwo Wojny - werbunek nowych oddziałów

Po zatrzymaniu się na danym polu Ministerstwa najpierw należy dobrać kartę Informacji Państwowych lub Europejskich, zgodnie z oznaczeniem i zastosować się do opisu na karcie. Następnie należy wykonać wytyczne dotyczące danego Ministerstwa.. Po ich wykonaniu gracz kończy swoją turę i przekazuje Kostkę Władzy graczowi siedzącemu po jego lewej stronie, który może rozpocząć własną turę. W ten sposób kolejno wszyscy gracze wykonują swoje tury, aż do ostatniego. Następnie przychodzi czas na Fazę Mocarstw Niezależnych.

Opisana powyżej faza jest dostępna tylko w pełnej rozgrywce. Podczas Kampanii Faza Gospodarcza jest przeprowadzana w wersji uproszczonej. 

 

 

Faza Mocarstw Niezależnych 
W tej fazie każdy oddział niezależny wykona atak na sąsiadujące z nim oddziały graczy. Ataki za oddziały niezależne wykonuje sąsiedni gracz z lewej strony gracza atakowanego. W przypadku, gdy w atakowanej prowincji stacjonują oddziały różnych formacji, zaatakowany gracz przed rzutem wyznacza, który z jego oddziałów będzie bronił tej prowincji. Ważnym odstępstwem od podstawowych zasad obowiązujących oddziały graczy jest to, że oddziały niezależne po udanym ataku nie wykonują ruchu na zdobytą pustą prowincję (Ruchu Aneksji). 

 

 

Zakończenie rozgrywki
Gra kończy się natychmiast po osiągnięciu Celu Gry przez jednego z graczy, bądź wyczerpania Limitu Czasowego, czyli wykonania 18 tur gry (pełnych 3 okrążeń Koła Stolicy).

 

Wydawca gry: Biały Gryf

Gra dla 2-5 graczy

Wiek: od 14 lat

Czas rozgrywki: 1h +

Informacja prasowa pochodzi ze strony kampanii wsparcia społecznościowego: na platformie Wspieram.to 

 

Skomentuj jako pierwszy