ŚWIAT
GIER
PLANSZOWYCH

Polityka prywatności

Dane użytkowników

 1. Administratorem danych zawartych w serwisie swiatgierplanszowych.pl jest Portal Games sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, adres rejestrowy: ul. Jana Śliwki 86, 44-100 Gliwice, zwany dalej Administratorem.
 2. Administrator dołoży wszelkich starań w celu zachowania danych Użytkowników w poufności. Dane te nie będą przekazywane bez zgody Użytkowników, żadnym innym podmiotom.
 3. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili.
 4. Dane zebrane podczas Rejestracji do systemu, będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zawartej Umowy. Jeżeli przy procesie Rejestracji, albo w innym momencie świadczenia usługi zadeklarowana została chęć otrzymywania informacji handlowych, reklamowych lub marketingowych (w tym newslettera), zgromadzone dane będą wykorzystywane w celu ich wysłania na podany adres e-mail. Użytkownik Zarejestrowany w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, reklamowych i marketingowych.
 5. Dane zbierane automatycznie o każdym Użytkowniku i Użytkowniku Zarejestrowanym mogą być użyte do analizy ich zachowań w Serwisie swiatgierplanszowych.pl, analizy danych demograficznych korzystania z usługi lub do personalizacji zawartości serwisu.
 6. Dane zebrane podczas bezpośredniej korespondencji między Administratorem a Użytkownikami i Użytkownikami Zarejestrowanymi będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na poruszone zagadnienie.
 7. Administrator może wykorzystać adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 8. Zgromadzone dane zostaną zachowane w tajemnicy. Sytuacja ta nie dotyczy jednak okoliczności, gdy obowiązek ich udostępnienia podmiotom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności organom administracji lub wymiarowi sprawiedliwości.
 9. Podczas świadczenia usługi Administrator może organizować konkursy lub promocje, wówczas dane kontaktowe Użytkowników Zarejestrowanych, będą wykorzystywane w celu ich przeprowadzenia.
 10. Administrator zapewnia Użytkownikom Zarejestrowanym możliwość przeglądania i modyfikacji danych na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownicy Zarejestrowani mają również możliwość usunięcia danych ze zbioru danych w przypadku odstąpienia lub rozwiązania umowy, jak również jeżeli jest to podyktowane obowiązującymi przepisami prawa.
 11. Administrator zastrzega sobie możliwość odmowy usunięcia danych Użytkownika Zarejestrowanego, jeżeli Użytkownik Zarejestrowany ten nie uregulował wszystkich zobowiązań wobec Administratora, naruszył istotne postanowienia Regulaminu bądź naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest konieczne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika Zarejestrowanego.

Zmiana danych

 1. ​W przypadku gdy dane Użytkownika Zarejestrowanego, użyte przy Rejestracji ulegną zmianie lub są niepełne, istnieje możliwość wprowadzenia ich modyfikacji. W tym celu należy wprowadzić zmiany w ramach Konta Użytkownika lub skontaktować się z Administratorem.
 2. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu.

Wykorzystywanie plików cookies

 1. Serwis Administratora może wykorzystywać pliki cookies, które służą do identyfikacji przeglądarki internetowej podczas korzystania ze świadczonej usługi. Pliki te nie zawierają żadnych danych osobowych.
 2. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie Użytkownika i Użytkownika Zarejestrowanego (zazwyczaj na twardym dysku komputera), mające na celu umożliwienie Administratorowi podnoszenie jakości usług oraz zwiększanie zadowolenia Użytkowników i Użytkowników Zarejestrowanych dzięki przechowywania ich preferencji poruszania się po Serwisie.

Bezpieczeństwo zgromadzonych danych Użytkowników

Administrator oświadcza, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Zmiany w polityce prywatności

Administrator  zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej.